Aktivitetar

Laget sitt føremål er å samle sameigarane i eit fellesskap for å forvalta utmarksressursane
som ein del av landbruksnæringa på ein måte som skapar auka grunnlag for arbeid og
inntekt innanfor ramma av langsiktig forvaltning. Lagets arbeidsfelt er:
– langsiktig ressursforvaltning
– å forvalta viltet, viltets leveområde og jakt.
– å forvalta fiskevatn og fiske.
– å leggja til rette for utnytting av beiteressursane.
– å leggja til rette for turisme og friluftsliv.
– å leggja til rette for anna næringsverksemd.
– å leggja til rette for/ta særlig omsyn til andre rettar andre enn eigarar har i området.
– samarbeida med den offentlege forvaltninga.